English Login
 

   

Khoa Y học cơ sở được thành lập vào ngày 26/4/2001. Theo Quyết định về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Y tế công cộng số 3756/QĐ-BYT ngày 03/10/2012 của Bộ Trưởng Bộ Y tế, Khoa YHCS bao gồm 5 bộ môn:

1.       Bộ môn Giải phẫu;

2.       Bộ môn Sinh lý bệnh – Miễn dịch;

3.       Bộ môn Hóa – Sinh;

4.       Bộ môn Bệnh học cơ sở;

5.       Bộ môn Vi sinh và Ký sinh trùng

Khoa YHCS chịu trách nhiệm điều phối và giảng dạy 15 môn học thuộc phần kiến thức cơ sở của khối ngành khoa học sức khỏe, kiến thức cơ sở của ngành cử nhân Y tế công cộng và ngành cử nhân xét nghiệm y học dự phòng sau đây:

1.       Giải phẫu

2.       Sinh lí học

3.       Sinh lí bệnh – Miễn dịch

4.       Sinh học - Di truyền

5.       Hóa sinh y học

6.       Lý sinh

7.       Bệnh thông thường 1

8.       Bệnh thông thường 2

9.       Sơ cấp cứu thông thường ở cộng đồng và phòng xét nghiệm

10.    Triệu chứng điều trị học cơ bản Nội khoa – Nhi khoa

11.    Triệu chứng điều trị học cơ bản Ngoại khoa – Sản khoa

12.    Bệnh truyền nhiễm quan trọng

13.    Bệnh không truyền nhiễm

14.    Vi sinh vật y học

15.    Kí sinh trùng y học

Đội ngũ giảng viên cơ hữu của khoa gồm 06 người, chủ yếu là bác sỹ đa khoa, trong đó có 01 Phó Giáo sư, 01 Tiến sỹ, 02 Thạc sỹ và 02 bác sỹ. Song song với giảng dạy, giảng viên của YHCS cũng tham gia thực hiện các nghiên cứu nhằm nâng cao năng lực và cung cấp bằng chứng khoa học phục vụ tốt hơn nhiệm vụ đào tạo.

 

 

  1. Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy và triển khai kế hoạch giảng dạy 15 môn học trong trong chương trình đào tạo CN YTCC và CNXN YHDP;
  2. Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình các môn học được giao;
  3. Quản lý giảng viên, viên chức và người học thuộc khoa theo phân công của Hiệu trưởng;
  4. Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học;
  5. Thực hiện nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Y học, Y tế công cộng; phối hợp với các đơn vị thực hiện các hoạt động khoa học công nghệ, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học và phục vụ hoạt động chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng;
  6. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ giảng viên, viên chức, người học của khoa;
  7. Lập và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và viên chức của khoa.

 

  

Khoa Y học cơ sở

Phòng 4.6, tầng 4, nhà 5 tầng

Tel : 04 6266 2347

Email:   hvn@hsph.edu.vn