English Login
 

Bộ môn Thống kê – Tin học, trường Đại học Y tế Công cộng có nhiệm vụ thực thi các nhiệm vụ về đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng công nghệ và hỗ trợ các hoạt động trong lĩnh vực y tế công cộng. Thống kê là một trong những môn khoa học cơ bản của việc thực thi hoạt động dựa trên bằng chứng. Các quyết định về phòng chống bệnh tật, tăng cường sức khoẻ cho quần thể liên quan đến việc phải thu thập và phiên giải một cách có ý nghĩa những bằng chứng cho vấn đề mà ta đang quan tâm. Trong YTCC hầu hết các bằng chứng đều có đặc thù là những con số và những kỹ năng cần thiết như thu thập, phân tích và phiên giải các con số đó là những vấn đề liên quan đến thống kê, ứng dụng các phương pháp phân tích thống kê một cách phù hợp sẽ đem lại cho chúng ta những bằng chứng chính xác nhất cho các hoạt động chăm sóc sức khoẻ của quần thể. 

Với sự phát triển của công nghệ thông tin trên thế giới cũng như ở Việt nam, áp dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu YTCC là một việc làm rất quan trong, áp dụng một cách có hiệu quả CNTT sẽ giúp cho chúng ta đạt được những kết quả tốt hơn, giúp cho chúng ta tiếp cận được với các nước trong khu vực và trên thế giới. Khai thác, chia sẻ tốt các nguồn thông tin thông qua ứng dụng công nghệ thông tin cũng giúp cho chúng ta có được các nguồn chi thức cập nhật và cũng có thể mang những kết quả của chúng ta đến với cộng đồng một cách nhanh nhất.

Xây dựng một bộ môn Thống kê – Tin học có chất lượng cao trong việc kết hợp tốt giữa các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học và áp dụng công nghệ thông tin một cách có hiệu quả trong lĩnh vực YTCC, tương đương với các trường đại học tại các nước phát triển trong khu vực, hòa đồng với kế hoạch phát triển công nghệ thông tin trong cả nước.

- Hoàn thành việc xây dựng chương trình giảng dạy cho các môn học cho đối tượng cử nhân YTCC.

- Hoàn thành việc xây dựng chương trình giảng dạy cho các môn học cho đối tượng cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ YTCC.

- Hoàn thành việc xây dựng chương trình giảng dạy các môn học cho loại hình đào tạo từ xa. Tin học hoá trên 90% các hoạt động nghiệp vụ quản lý của nhà trường

Tổ chức xây dựng, phát triển và quản lý hạ tầng công nghệ thông tin của trường, bao gồm:

1. Tổ chức xây dựng, phát triển và quản trị mạng máy tính diện rộng (WAN), Trung tâm tích hợp dữ liệu của trường, Hội YTCC và các trung tâm, cơ sở thực địa. Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị khác xây dựng và khai thác mạng máy tính cục bộ (LAN). Xây dựng, quản lý cổng thông tin điện tử, hệ thống thư điện tử, trang thông tin điện tử và các dịch vụ thông tin khác thuộc hạ tầng công nghệ thông tin của trường. Quản lý việc khai thác và sử dụng Internet từ mạng máy tính của trường.

2. Tổ chức xây dựng hệ thống các thiết bị tin học và các trang, thiết bị khác thuộc hạ tầng công nghệ thông tin của trường (bao gồm cả việc trực tiếp hoặc tham gia thiết kế, lắp đặt hệ thống, phòng máy, các thiết bị tin học, đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật thống nhất).

3. Tổ chức thực hiện bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, khắc phục các sự cố kỹ thuật của hệ thống mạng máy tính, bảo đảm sự hoạt động liên tục, thông suốt, thường xuyên của hệ thống; thực hiện công tác hỗ trợ sử dụng dịch vụ tin học cho cán bộ, công chức của trường.

4. Đưa ra các phương án, chính sách người dùng, phù hợp với từng đối tượng sử dụng, bảo đảm an ninh, an toàn và bảo mật hệ thống mạng máy tính và thông tin trên mạng, các cơ sở dữ liệu điện tử của trường (Các chuẩn thông tin phục vụ việc tích hợp dữ liệu, các hệ thống thông tin trên mạng; về cung cấp thông tin lên mạng máy tính).

- Tổ chức nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu triển khai-ứng dụng, công nghệ nhằm đưa ra các sản phẩm CNTT có giá trị sử dụng, ứng dụng trong nhu cầu thực tế đào tạo tại nhà trường. Tăng cường triển khai các nghiên cứu ứng dụng CNTT giáo dục điện tử, chính phủ điện tử. Xây dựng mô hình đại học số hóa trong đó CNTT được ứng dụng trong mọi họat động đào tạo, nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng.
- Phối hợp với bộ môn, phòng ban xây dựng và triển khai kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức của trường trong việc sử dụng cổng trong để đưa tin, quản lý tài liệu, bài giảng, các ứng dụng quản lý đào tạo và sử dụng email, internet.

- Xây dựng kế hoạch dài hạn, các đề án, dự án về đầu tư phát triển công nghệ thông tin của trường, tổ chức và hướng dẫn thực hiện sau khi được phê duyệt.

Y tế công cộng là một khoa học mang tính đa ngành, việc phát triển của bộ môn sẽ không thể thực hiện được nếu thiếu sự hợp tác với các môn khoa học, ngành khác có liên quan. Việc hợp tác sẽ mang lại rất nhiều khả năng về nhân lực cũng như các cơ hội khác cho bộ môn. Những khía cạnh hợp tác sau cần phải được tăng cường trong thời gian tới: Hợp tác chặt chẽ với các môn khoa học khác trong nhà trường ví dụ: dịch tễ học, dân số học, … để đẩy mạnh việc giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Hợp tác chặt chẽ với các tổ chức trong nước như Bộ y tế, tổng cục thống kê để khai thác và hợp tác trong việc sử dụng các nguồn số liệu chính thống của quốc gia. Hợp tác chặt chẽ với CDC, Atlanta trong việc phát triển và khai thác phần mềm Epi Info tại Việt nam. Hợp tác với các trường đại học nước ngoài như QUT, Tulane để phát triển nội dung giảng dạy cũng như đào tạo cán bộ cho bộ môn. Tìm kiếm hợp tác và hỗ trợ của các tổ chức nước ngoài để phát triển cơ sở hạ tầng và vận hành hệ thống công nghệ thông tin.

Bộ môn Thống kê
Trường Đại học Y tế Công Cộng
138 Giảng Võ, Hà Nội, Việt Nam
Tel.: 84 4 6266 2327
Fax: 84 4 6266 2385
Email: pvc1@hsph.edu.vn

AttachmentSize
bmtinhoc.png7.17 KB
       
  Dịch tễ - Thống kê    
  Tin học Y tế Công cộng