English Login
 

Bộ môn Dịch tễ học thuộc khoa Các khoa học cơ bản của trường Đại học Y tế Công cộng (YTCC), có nhiệm vụ nâng cao năng lực của các cán bộ YTCC trong việc xác định vấn đề, các yếu tố nguy cơ và triển khai các biện pháp can thiệp nâng cao sức khỏe có hiệu quả thông qua các hoạt động liên kết, hợp tác với những cơ quan và đối tác trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Để cung cấp những chương trình và giảng dạy của môn học cơ bản của YTCC, bộ môn đã cùng với các chuyên gia trong và ngoài nước tập trung vào việc phát triển và cập nhật những chương trình giảng dạy mang chất lượng khu vực và quốc tế về lĩnh vực Dịch tễ học, về phương pháp nghiên cứu YTCC, cũng như những hợp tác phát triển và hỗ trợ về các nghiên cứu dịch tễ học quốc gia và quốc tế.

Bộ môn Dịch tễ học cung cấp những khóa học và nghiên cứu có chất lượng cao về Dịch tễ và Phương pháp nghiên cứu qua các hoạt động cụ thể:

Đào tạo dài hạn

- Thạc sĩ y tế công cộng

- Cử nhân y tế công cộng (chính quy và tại chức)

- Chuyên khoa 1 y tế công cộng, bao gồm các khóa học tập trung và đào tạo từ xa.

Đào tạo ngắn hạn

- Khóa đào tạo về tăng cường kỹ năng quản lý chăm sóc sức khỏe ban đầu

- Khóa đào tạo về dịch tễ học chấn thương,

2. Khóa đào tạo:

 2.1. Nhập môn Y tế công cộng Cử nhân

Môn học được xây dựng nhằm cung cấp cho sinh viên những định nghĩa, khái niệm và kiến thức cơ bản nhất về y tế công cộng và những lĩnh vực liên quan. Những nội dung cụ thể bao gồm: Chức năng cơ bản và lịch sử phát triển của Y tế công cộng; Những vấn đề y tế công cộng và các yếu tố quyết định sức khoẻ; Hệ thống chăm sóc sức khoẻ của Việt Nam, bao gồm các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ điều trị và dự phòng; Lịch sử phát triển của chăm sóc sức khoẻ ban đầu và chiến lược chăm sóc sức khoẻ ở Việt nam; Các nội dung và nguyên lý chăm sóc sức khoẻ ban đầu; và Triển vọng, tương lai nghề nghiệp của cán bộ Y tế công cộng.

 2.2. Dịch tễ học cơ bản Cử nhân

Môn học sẽ cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản nhất về Dịch tễ học. Những thông tin này bao gồm: Định nghĩa và các khái niệm cơ bản của Dịch tễ học; Các tần số đo lường bệnh trạng; Các phương pháp Dịch tễ học áp dụng trong Y tế Công cộng; Dự phòng và giám sát Y tế Công cộng; và Ứng dụng của Dịch tễ học trong khoa học môi trường bệnh nghề nghiệp, lượng giá dịch vụ, chính sách y tế.

 2.3. Dịch tễ học ứng dụng 1 Sau đại học

Môn học này tập trung giới thiệu cho học viên những nguyên lý và các phương pháp dịch tễ học cơ bản. Những nội dung chính của khoá học bao gồm: Cách tiếp cận dịch tễ học trong việc xác định và đo lường những biến cố liên quan đến sức khoẻ trong quần thể; Những điểm mạnh và hạn chế của mỗi loại thiết kế nghiên cứu dịch tễ học; Các loại sai số chính gặp trong các nghiên cứu dịch tễ học và cách giảm thiểu. Đánh giá căn nguyên trong dịch tễ; Vai trò của dịch tễ học trong việc giám sát và đánh giá các chương trình y tế công cộng.

 2.4. Dịch tễ học ứng dụng 2 Sau đại học

Khoá học này được thiết kế trên cơ sở học viên đã được học các khoá học về dịch tễ học cơ bản và phục vụ cho đối tượng hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu YTCC. Các nội dung chủ yếu của khoá học sẽ tập trung vào việc nâng cao kiến thức và kỹ năng ứng dụng các phương pháp dịch tễ học trong thực tế nghiên cứu YTCC. Các phương pháp dịch tễ học chủ yếu nhằm vào dịch tễ học phân tích với cấu phần quan sát là chính. Các kỹ năng nhằm đảm bảo tính giá trị của các kết quả nghiên cứu dịch tễ học trong các khâu từ thiết kế, triển khai tại thực địa và phân tích kết quả nghiên cứu cũng sẽ được nhấn mạnh trong khoá học này. Các kỹ năng phân tích số liệu dịch tễ học sử dụng phần mềm SPSS và Epiinfo sẽ được sử dụng và tăng cường trong khoá học nhằm tăng cường tính độc lập của học viên trong các giai đoạn triển khai nghiên cứu.

2.5. Phương pháp nghiên cứu định lượng Cử nhân và sau đại học

Môn học này được xây dựng nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng để học viên có thể: Xác định và chọn được chủ để nghiên cứu thích hợp; Viết được mục tiêu của các chủ đề nghiên cứu lựa chọn; Lựa chọn được phương pháp nghiên cứu thích hợp cho mục tiêu nghiên cứu; Phát triển được những công cụ thu thập số liệu phục vụ cho mục tiêu nghiên cứu; Phát triển được kế hoạch phân tích số liệu nghiên cứu; Xây dựng được đề cương nghiên cứu hoàn chỉnh.

 2.6. Phòng ngừa bệnh tật Sau đại học

Môn học này cung cấp cho học viên những nội dung về: Gánh nặng bệnh tật ở Việt Nam và trên thế giới; Những vấn đề ưu tiên trong công tác phòng ngừa và kiểm soát bệnh tật tại Việt Nam; Các đặc điểm Dịch tễ học của các bệnh truyền nhiễm, bệnh mạn tính và chấn thương quan trọng ở Việt Nam; Các bước thiết lập hệ thống giám sát các bệnh truyền nhiễm, mạn tính và chấn thương và tầm quan trọng của chúng trong công tác phòng ngừa bệnh tật; Phát triển được các chiến lược  phòng ngừa và kiểm soát bệnh truyền nhiễm trong tình hình Việt Nam.

 2.7. Dịch tễ học chấn thương Cử nhân và sau đại học

Đây là một nội dung mới được cập nhật và trình bày cho học viên. Nội dung chủ yếu của môn học đưa ra: Chấn thương là vấn đề của YTCC; Mô hình dịch tễ học chấn thương, tình hình chấn thương toàn cầu và Việt Nam; Định nghĩa chấn thương, sự khác nhau giữa Chấn thương và Tai nạn; Phân loại chấn thương có chủ định và Chấn thương không có chủ định; Những nét khái quát của các chiến lược phòng ngừa và kiểm soát chấn thương.

2.8. Dịch tễ học các bệnh truyền nhiễm Cử nhân và sau đại học

Môn học này sẽ cung cấp cho học viên những nội dung liên quan tới bệnh truyền nhiễm; nguồn lây bệnh; phương thức lây truyền và môi trường gây bệnh; Những vấn đề liên quan tới hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm tại Việt Nam; Những biện pháp kiểm soát bệnh truyền nhiễm; Điều tra và khống chế dịch bệnh; 

2.9. Dịch tễ học các bệnh không truyền nhiễm Cử nhân và sau đại học

Môn học được thiết kế để cung cấp cho học viên những kiến thức và cách tiếp cận mới về mô hình và xu hướng phát triển bệnh tật của cộng đồng. Môn học sẽ cung cấp những thông tin: Gánh nặng bệnh tật và cách đo lường gánh nặng bệnh tật này; Dịch tễ học và mô hình của ung thư trên thế giới và Việt Nam; Những vấn đề liên quan tới dịch tễ học và biện pháp phòng chống một số bệnh mãn tính khác: bệnh tim mạch, đái đường, những vấn đề và bệnh tâm thần.

2.10 Dịch tễ học quản lý

 

Đây là môn học về ứng dụng những nguyên lý và phương pháp dịch tễ học trong quản lý các hoạt động chăm sóc sức khỏe. Dịch tễ học liên quan đến quá trình đặt câu hỏi về tình trạng sức khoẻ cũng như bệnh tật của quần thể, đưa ra phương pháp để tiến hành điều tra những vấn đề vể sức khoẻ, tìm ra những yếu tố căn nguyên có thể của vấn đề sức khỏe và sau đó đánh giá hiệu quả của các giải pháp can thiệp. Môn học là bước chuẩn bị cần thiết cho tất cả các học viên những người đã/đang và sẽ làm công tác quản lý trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ.

 

Phương pháp giảng dạy

Các hoạt động giảng dạy trên lớp bao gồm:

Bài giảng

Thảo luận nhóm nhỏ

Hoạt động sau buổi học:

Học viên làm các bài tập được giao sau buổi học và họ phải nộp bài giải vào ngày của bài giảng tiếp theo (không chấp nhận và cho điểm những bài nộp muôn của học sinh).

Đọc những bài báo, tóm tắt nghiên cứu liên quan tới nội dung bài giảng trên lớp.

Đảm bảo chất lượng chương trình giảng dạy:

Các chương trình giảng dạy được xây dựng dựa trên đánh giá nhu cầu đào tạo.

Phối hợp với những chuyên gia trong và ngòai nước về giảng dạy dịch tễ học.

Áp dụng những điểm mạnh và khắc phục những điểm không hợp lý của hững chương trình đào tạo chuẩn về dịch tễ học tại các quốc gia phát triển về y tế công cộng (như Anh, Mỹ, Australia).

Hàng năm có những buổi tổng kết, xem xét rút kinh nghiệm các chương trình giảng dạy đã thực hiện, đưa ra những nhận định cần phải tăng cường, phát triển (dựa trên đánh giá bài giảng của học viên, đồng nghiệp).

Bộ môn Dịch tễ học
Tầng 1, nhà 5 tầng
Tel.: 04 6266 2327
Fax: 04 6266 2385
Email: dichte@hsph.edu.vn

       
  Dịch tễ - Thống kê    
  Tin học Y tế Công cộng