English Login
 

Các biểu mẫu nghiên cứu khoa học


* Các biểu mẫu

                   a, Mẫu đề tài NCKH cấp cơ sở
                                
-          Phiếu đề xuất đề tài cấp cơ sở- Mẫu 1a

-          Mẫu đăng ký đề tài cấp cơ sở - Mẫu 1

-          Thuyết minh đề tài cấp cơ sở- Mẫu 2a

-          Lý lịch chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở- Mẫu 3a.

-          Phiếu nhận xét của Hội đồng xét duyệt cơ sở- Mẫu 7

-          Phiếu chấm điểm của Hội đồng xét duyệt cơ sở- Mẫu 6

-          Mẫu báo cáo tiến độ thực hiện- Mẫu 10

-          Mẫu viết báo cáo kết quả nghiên cứu- Mẫu 12

-          Hướng dẫn viết báo cáo kết quả nghiên cứu- phụ lục mẫu 12

-          Phiếu chấm điểm của Hội đồng nghiệm thu cơ sở- Mẫu 14

-          Phiếu nhận xét của Hội đồng nghiệm thu cơ sở- Mẫu 15

-          Mẫu đăng ký kết quả nghiên cứu- Mẫu 18

                  b,  Mẫu đề tài NCKH cấp Bộ

-          Mẫu đăng ký chủ trì đề tài cấp Bộ- Mẫu 1b

-          Thuyết minh đề tài cấp Bộ- Mẫu 2

-          Hướng dẫn thuyết minh đề tài cấp Bộ- phụ lục mẫu 2

-          Lý lịch của chủ nhiệm đề tài cấp Bộ- Mẫu 3

-            lịch hoạt động nghiên cứu của cơ quan chủ quản- Mẫu 4

-          Giấy xác nhận phối hợp của các đơn vị tham gia- Mẫu 5

-          Phiếu chấm điểm của Hội đồng xét duyệt cấp Bộ- Mẫu 6

-          Mẫu báo cáo tiến độ đề tài cấp Bộ- Mẫu 10

-          Mẫu viết báo cáo kết quả nghiên cứu cấp Bộ- Mẫu 13

-          Hướng dẫn báo cáo kết quả nghiên cứu cấp Bộ- PL. mẫu 13

-          Phiếu chấm điểm của Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ- Mẫu 14

-          Mẫu đăng ký kết quả nghiên cứu- Mẫu 18 

2. Biểu mẫu sinh viên

-          Phiếu đề xuất đề tài  nghiên cứu cấp sinh viên- Mẫu  1a

-          Thuyết minh đề tài sinh viên- Mẫu 2a

-          Phiếu nhận xét của Hội đồng xét duyệt - Mẫu 5

-          Phiếu chấm điểm của Hội đồng xét duyệt- Mẫu 6

-          Mẫu viết báo cáo kết quả nghiên cứu sinh viên- Mẫu 12c

-          Hướng dẫn viết báo cáo kết quả- Phụ lục mẫu 12c

-          Phiếu chấm điểm của Hội đồng nghiệm thu- Mẫu 14

-          Phiếu nhận xét của Hội đồng nghiệm thu- Mẫu 15

-          Mẫu đăng ký kết quả nghiên cứu- Mẫu 18

AttachmentSize
Phiếu đề xuất đề tài cấp cơ sở- Mẫu 1a35.5 KB
Mẫu đăng ký đề tài cấp cơ sở - Mẫu 128 KB
Mau2a_thuyetminhdtcso.doc396.5 KB
Mau3a_LLchunhiemdtaics.doc61.5 KB
Mau7_phieunxetcuaHDcso.doc58 KB
Mau6_Phieuchamdiemcapcso.doc68.5 KB
Mau10_BCthuchientiendo.doc35.5 KB
Mau12_VietBCKQNCcso.doc92.5 KB
Mau12a_HDvietBCKQNCcso.doc103 KB
Mau14_PhieuchamdiemKQHDcso.doc71.5 KB
Mau15_PhieuNXcuaHDNTcso.doc64 KB
Mau18_DKyKQNC.doc40 KB
Mau1b_DKchutriDTcapBo.doc38 KB
Mau2_ThuyetminhDTcapBo.doc134 KB
       
  Giới thiệu Thông tin khoa học định kỳ
  Quy định QLNCKH Các đề tài nghiên cứu
  Quy trình QLNCKH Các Hội thảo KH & HĐ NCKH
  Các biểu mẫu QLNCKH Hội đồng đạo đức