English Login
 

Noi that hoa phat, Nội thất Hòa Phát, Hoa Phat, Hòa Phát, Noi that van phong, Ban ghe Hoa Phat, Bàn ghế Hòa Phát, ket sat hoa phat, két sắt Hòa Phát, ghe Hoa Phat, ghe van phong, noi that fami, nội thất fami, fami, ban ghe fami, ban lam viec

Các biểu mẫu nghiên cứu khoa học


* Các biểu mẫu

                   a, Mẫu đề tài NCKH cấp cơ sở
                                
-          Phiếu đề xuất đề tài cấp cơ sở- Mẫu 1a

-          Mẫu đăng ký đề tài cấp cơ sở - Mẫu 1

-          Thuyết minh đề tài cấp cơ sở- Mẫu 2a

-          Lý lịch chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở- Mẫu 3a.

-          Phiếu nhận xét của Hội đồng xét duyệt cơ sở- Mẫu 7

-          Phiếu chấm điểm của Hội đồng xét duyệt cơ sở- Mẫu 6

-          Mẫu báo cáo tiến độ thực hiện- Mẫu 10

-          Mẫu viết báo cáo kết quả nghiên cứu- Mẫu 12

-          Hướng dẫn viết báo cáo kết quả nghiên cứu- phụ lục mẫu 12

-          Phiếu chấm điểm của Hội đồng nghiệm thu cơ sở- Mẫu 14

-          Phiếu nhận xét của Hội đồng nghiệm thu cơ sở- Mẫu 15

-          Mẫu đăng ký kết quả nghiên cứu- Mẫu 18

                  b,  Mẫu đề tài NCKH cấp Bộ

-          Mẫu đăng ký chủ trì đề tài cấp Bộ- Mẫu 1b

-          Thuyết minh đề tài cấp Bộ- Mẫu 2

-          Hướng dẫn thuyết minh đề tài cấp Bộ- phụ lục mẫu 2

-          Lý lịch của chủ nhiệm đề tài cấp Bộ- Mẫu 3

-            lịch hoạt động nghiên cứu của cơ quan chủ quản- Mẫu 4

-          Giấy xác nhận phối hợp của các đơn vị tham gia- Mẫu 5

-          Phiếu chấm điểm của Hội đồng xét duyệt cấp Bộ- Mẫu 6

-          Mẫu báo cáo tiến độ đề tài cấp Bộ- Mẫu 10

-          Mẫu viết báo cáo kết quả nghiên cứu cấp Bộ- Mẫu 13

-          Hướng dẫn báo cáo kết quả nghiên cứu cấp Bộ- PL. mẫu 13

-          Phiếu chấm điểm của Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ- Mẫu 14

-          Mẫu đăng ký kết quả nghiên cứu- Mẫu 18 

2. Biểu mẫu sinh viên

-          Phiếu đề xuất đề tài  nghiên cứu cấp sinh viên- Mẫu  1a

-          Thuyết minh đề tài sinh viên- Mẫu 2a

-          Phiếu nhận xét của Hội đồng xét duyệt - Mẫu 5

-          Phiếu chấm điểm của Hội đồng xét duyệt- Mẫu 6

-          Mẫu viết báo cáo kết quả nghiên cứu sinh viên- Mẫu 12c

-          Hướng dẫn viết báo cáo kết quả- Phụ lục mẫu 12c

-          Phiếu chấm điểm của Hội đồng nghiệm thu- Mẫu 14

-          Phiếu nhận xét của Hội đồng nghiệm thu- Mẫu 15

-          Mẫu đăng ký kết quả nghiên cứu- Mẫu 18

AttachmentSize
Phiếu đề xuất đề tài cấp cơ sở- Mẫu 1a35.5 KB
Mẫu đăng ký đề tài cấp cơ sở - Mẫu 128 KB
Mau2a_thuyetminhdtcso.doc396.5 KB
Mau3a_LLchunhiemdtaics.doc61.5 KB
Mau7_phieunxetcuaHDcso.doc58 KB
Mau6_Phieuchamdiemcapcso.doc68.5 KB
Mau10_BCthuchientiendo.doc35.5 KB
Mau12_VietBCKQNCcso.doc92.5 KB
Mau12a_HDvietBCKQNCcso.doc103 KB
Mau14_PhieuchamdiemKQHDcso.doc71.5 KB
Mau15_PhieuNXcuaHDNTcso.doc64 KB
Mau18_DKyKQNC.doc40 KB
Mau1b_DKchutriDTcapBo.doc38 KB
Mau2_ThuyetminhDTcapBo.doc134 KB
       
  Giới thiệu Thông tin khoa học định kỳ
  Quy định QLNCKH Các đề tài nghiên cứu
  Quy trình QLNCKH Các Hội thảo KH & HĐ NCKH
  Các biểu mẫu QLNCKH Hội đồng đạo đức